58. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

 

Nie warto być uległym.

Wielu podatników uważa, że najlepszą strategią wobec US jest uległość. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych utwierdziło mnie w przekonaniu, że strategia uległości może być (ewentualnie) korzystna jedynie w przypadkach, gdy US ewidentnie ma rację, a za uległość uda się wynegocjować jakąś korzyść, np. niski mandat skarbowy lub w ogóle brak wszczynania postępowania karnego skarbowego. Jednak we wszystkich pozostałych przypadkach, uległość to rozwiązanie najmniej korzystne z możliwych gdy tylko urzędnicy wyczują, że podatnik nie zamierza się bronić, pokornie spełnia wszystkie żądania i niczego nie kwestionuje, wówczas wymierzają tak wysokie podatki i odsetki jakie tylko są w stanie choć trochę uzasadnić (często naciągając prawo, a niekiedy wprost je łamiąc). Poniższe streszczenie raportu NIK znakomicie uwidacznia tę prawidłowość.

 

http://www.podatki.biz/artykuly/skarbowka-nie-traktuje-podatnikow-rowno-raport-nik_16_25165.htm

 

Z poważaniem

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

Komentarze (0)
1. Podatniku, weź odwołaj się ... !
 Oceń wpis
   

 

Podatniku, odwołaj się ... !!

   NIK przeprowadził ostatnio kontrolę działania organów podatkowych. Raport, który ogłosił potwierdza to co my podatnicy wiemy już od dawna. Prawo podatkowe w Polsce jest nieprzejrzyste-zagmatwane, bardzo skomplikowane, a więc trudne do właściwego zinterpretowania i stosowania.

   Nie są to wszystkie możliwe zarzuty, ale już te wywołują określone skutki. Wzrasta zapotrzebowanie na urzędowe interpretacje, z których duża ilość jest jednak uchylana, co dowodzi ich niskiej wartości.

   Widoczna jest również niska jakość wydawanych przez organy podatkowe decyzji, w efekcie czego wzrasta liczba odwołań podatników takimi decyzjami "dotkniętych". Problemy samych organów ze stosowaniem trudnego prawa podatkowego, oraz nacisk na fiskalny cel tego stosowania, skutkują przewlekłością  postępowań. I tak "kółko się zamyka".

   Spadek zaufania obywateli do aparatu skarbowego znalazł zatem dodatkowe uzasadnienie w raporcie NIK. Wymowa tego raportu jest jednoznaczna; samo Państwo stwierdza o sobie, że jego prawo podatkowe to ??? prawo.    

    Apelujemy zatem ( Grupa Doradców Podatkowych www.gdptax.pl  ) do tych, którzy "doświadczają" działania takiego prawa wobec siebie :

PODATNIKU, ODWOŁAJ SIĘ, to Twoje prawo i szansa !

Przekaz tych słów jest jednoznaczny dla każdego, kogo one dotyczą.

 

Przekonamy Państwa, że należy walczyć o swoje racje. Nie robiąc nic na swoją obronę na pewno sobie nie pomagacie, a często wręcz odwrotnie.

Napiszcie na nasz adres biuro@gdptax.pl

a my odpowiemy jak to zrobić, pomożemy zrozumieć istotę zarzutów, przyczyny ich postawienia i wskażemy kto w tym sporze ma faktycznie rację, oraz wyjaśnimy wszystkie inne wątpliwości.

 

S. Wróblewski

Doradca podatkowy  00211

Komentarze (0)
57. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

 

Regulowanie zobowiązań w formie rzeczowej wciąż budzi kontrowersje co do skutków podatkowych.

   Najwięcej sporów w tym względzie wzbudzają wypłaty przez spółki zysków na rzecz wspólników w formie rzeczowej, a także w mniejszym stopniu (problem merytorycznie podobny, ale skala zjawiska znacznie mniejsza) uregulowanie zobowiązania podatkowego poprzez przeniesienie własności rzeczy lub prawa majątkowego. Organy podatkowe twierdzą, że w takich przypadkach mamy w istocie do czynienia z dwiema transakcjami transakcją sprzedaży rzeczy lub prawa majątkowego, a następnie uregulowaniem zobowiązania, przy czym pierwsza z nich skutkuje oczywiści powstaniem przychodu w PIT/CIT oraz obowiązku podatkowego w podatku należnym w VAT.

   Sądy administracyjne, co do zasady, rozpatrują to zagadnienie wnikliwiej niż organy podatkowego i w konsekwencji nie podzielają w/w podejścia. Ze sprzedażą mamy do czynienia w przypadku, gdy w zamian za przeniesienie własności rzeczy lub prawa majątkowego podatnik otrzymuje świadczenie ekwiwalentne; tak się dzieje np. przy wymianie barterowej, gdy przedsiębiorcy wzajemnie wymieniają się towarami lub usługami wówczas rzeczywiście można twierdzić, że każdy z nich dokonał sprzedaży swojego towaru/usługi na rzecz drugiego, co z kolei rodzi konsekwencje na gruncie podatku dochodowego i podatku VAT. Jednak w sytuacji uregulowania zobowiązania wobec wspólnika z tytułu jego udziału w zyskach spółki czy też w przypadku zapłaty podatku, spółka nie ma do czynienia z żadnym świadczeniem wzajemnym, z żadną ekwiwalentnością za swoje świadczenie, a wobec tego trudno mówić o sprzedaży, skoro efektem transakcji jest czyste zmniejszenie majątku podatnika przekazującego własność rzeczy lub prawa majątkowego. W wyroku z dnia 21 maja 2014 roku, sygn. akt. II FSK 835/12, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przekazanie przez spółkę jawną jej wspólnikom, tytułem wypłaty ich udziału w zysku, nieruchomości stanowiącej wykorzystywany na potrzeby związane z działalnością gospodarczą środek trwały, ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie jest odpłatnym zbyciem tej nieruchomości i nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że wypłata zysku wspólnikowi w formie rzeczowej nie koniecznie musi być podyktowana brakiem środków pieniężnych w spółce taka forma uregulowania zobowiązania wobec wspólnika może być po prostu bardzo korzystna i dla spółki i dla wspólnika; tego typu wyroki otwierają więc drogę do optymalizacji podatkowej.  

CZY WIESZ, ŻE ?      VAT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ZMIENIONYCH OD 1.04.2013 ROKU ODLICZENIE I ZWROT PODATKU.

   Istnieją dwa wyjątki od zasady generalnej, zgodnie z którą odliczenie podatku naliczonego przysługuje pod warunkiem istnienia celowego związku pomiędzy dokonywanymi zakupami a opodatkowaną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Pierwszy to sprzedaż towarów lub świadczenie usług poza terytorium RP taka sprzedaż w ogóle nie podlega polskiemu podatkowi VAT, a mimo to, podatnik ma prawo do odliczenia (otrzymania zwrotu tego podatku do US), o ile tylko taka sprzedaż podlegałaby VAT, gdyby odbywała się w Polsce; podatnik jest jednak zobowiązany posiadać dokumentację, z której wynika ścisły związek wydatków, od których chce odliczyć VAT ze sprzedażą dokonywaną poza terytorium RP. W tym miejscu warto zauważyć, że w/w sytuacja może mieć miejsce także wówczas, gdy czynności podatnika są dokonywane w PL. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku świadczenia usług, dla których nabywcą jest podatnik VAT (ale nie polskiego VAT) mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza PL przepisy VAT przyjmują bowiem wówczas fikcję prawną uznającą, iż miejscem świadczenie usługi jest kraj siedziby usługobiorcy (nawet jeśli 100% czynności wykonanych zostało w PL).  

   Drugim przypadkiem, gdy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (ew. zwrotu podatku na rachunek bankowy) pomimo braku celowego związku dokonywanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych jest sytuacja nieodpłatnego przekazywania produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na działalność charytatywną. Takie przekazanie podlega bowiem zwolnieniu z VAT (a więc nie jest opodatkowane), a mimo to, podatnik ma prawo odliczyć VAT od zakupów z nim związanych.

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

Komentarze (0)
56. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

Darmowa praca prezesa = przychód z nieodpłatnych świadczeń dla spółki? 

   Co do zasady, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Zarządzanie spółką jest bowiem świadczeniem na rzecz tej ostatniej. W przypadku otrzymywania go bez odpłatności (lub za częściową odpłatność, tj. za cenę niższą niż rzeczywista wartość pracy/usług członka zarządu), po stronie spółki dochodzi do powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnie (lub częściowo odpłatnie) otrzymanego świadczenia, co skutkuje koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Takie stanowisko prezentują zazwyczaj organy podatkowe. W orzecznictwie sądów administracyjnych można się jednak niekiedy spotkać z tezą, iż nie może być mowy o nieodpłatnym świadczeniu wobec spółki w sytuacji, gdy nieodpłatnie sprawujący funkcję członek zarządu jest jednocześnie udziałowcem/akcjonariuszem tej spółki. W takiej sytuacji nie można bowiem powiedzieć, że funkcja sprawowana jest nieodpłatnie, gdyż jako udziałowiec/akcjonariusz oczekuje on wynagrodzenia w postaci dywidendy (ew. wzrostu wartości spółki a w konsekwencji ceny udziałów/akcji). Taki wyrok zapadł np. ostatnio w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dnia 4.04.2014 r. sygn. akt II FSK 1094/12.

 

Podatnik otrzymał nieodpłatnie poręcznie kredytu = otrzymał przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

   Poręczeniu zazwyczaj da się przypisać konkretną wartość rynkową, ponieważ niektóre podmioty profesjonalnie oferują usługi w tym zakresie (banki i inne instytucje finansowe), a zatem istnieją dane do oszacowania tzw. wartości rynkowej świadczenia. W konsekwencji, jeśli przedsiębiorcy uda się znaleźć poręczyciela nieodpłatnego, US przyjmie, iż otrzymał on nieodpłatne świadczenie za darmo dostał bowiem coś, za co normalnie musiałby zapłacić. Od wartości tego świadczenia US naliczy podatek dochodowy.  Choć dużo zależy tutaj od konkretnych okoliczności, to generalnie należy wskazać, że sądy administracyjne coraz częściej podzielają taką niekorzystną dla podatników optykę. Na przykład w wyroku o sygn. akt. I SA/Bk 29/14 z dnia 23.04.2014 roku, WSA w Białymstoku uznał, że zabezpieczenie kredytu przez kilka osób fizycznych może dawać taką samą gwarancję spłaty kredytu, jak zabezpieczenie go przez jeden bank, a tym samym w świetle przepisów CIT regulujących nieodpłatne świadczenia,  wartość rynkowa usługi poręczenia przez te osoby fizyczne powinna zostać ustalone w takiej wysokości, w jakiej taką samą usługę zaoferowałby profesjonalny podmiot finansowy. Należy zaznaczyć, że sąd nie zakwestionował prawa US do naliczenia przychodu z nieodpłatnego świadczenia, a i tak wydał wyrok korzystny dla podatnika, gdyż US chciał policzyć wartość jego świadczenia jako iloczyn wartości rynkowej i liczby osób fizycznych, które łącznie tego poręczenia podatnikowi udzieliły. Sąd nie zgodził się jednak z US wskazując, że istnienie odrębnych umów poręczenia, zabezpieczających ten sam kredyt nie oznacza, że wynagrodzenie za udzielenie poręczenia należy ustalać obrębie dla każdej z umów poręczenia, bowiem w istocie prowadzi to jedynie do zwielokrotnienia jego wysokości.

 

CZY WIESZ, ŻE ?      VAT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ZMIENIONYCH OD 1.04.2013 ROKU ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT NALICZONY.

   Jeśli podatnik wykorzystuje nieruchomość zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak również do celów innych, w tym zwłaszcza na potrzeby osobiste, podatek naliczony związany z nabyciem lub wzniesieniem tej nieruchomości oblicza się wg proporcji procentowej w jakiej nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej. Proporcjonalne obliczenie wysokości podatku naliczonego należy odróżnić od odrębnie uregulowanej tzw. proporcji odliczania podatku naliczonego. Omawiana tutaj kwestia dotyczy dopiero ustalenia wysokości podatku naliczonego; dopiero w następnej kolejności pojawi się kwestia, ile z tego VAT-u naliczonego podatnik może odliczyć.

   Na przykład: podatnik wybudował budynek, który w 50% używa do działalności gospodarczej, a w 50% na potrzeby osobiste. Działalność gospodarcza podatnika to w 50% sprzedaż usług doradczych (23% VAT) i w 50% sprzedaż usług zwolnionych (pośrednictwo finansowe/ubezpieczeniowe). Zatem tylko 50% VAT-u zawartego w fakturach zakupowych dot. nieruchomości będzie w ogóle stanowiło podatek naliczony. Z 50% stanowiących podatek naliczony odliczeniu do podatku należnego podlegać będzie tylko 50%, bowiem tylko w 50% działalność podatnika jest opodatkowana, a w 50% zwolniona. W efekcie końcowym, podatnik odliczy więc tylko 25% VAT-u z faktur zakupowych dot. nieruchomości.

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

Komentarze (0)
55. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

 

Czy wniesienie wkładu na poczet kapitału zapasowego podlega PCC?

   Ustawa o PCC nie ustosunkowuje się do tej kwestii wprost, niemniej jednak z literatury przedmiotu, a zwłaszcza dość jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych można stwierdzić, że w przypadku spółek kapitałowych, opodatkowaniu PCC podlega jedynie podwyższenie kapitału podstawowego spółki, natomiast kwoty przekazane na kapitał zapasowy nie. Sprawa nie jest już jednak taka prosta w przypadku spółek osobowych. Np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w wyroku z dnia 20.05.2014 roku, sygn. akt I SA/Gd 255/14 orzekł, iż w przypadku zmiany umowy spółki osobowej (podwyższenie kapitału) podstawę opodatkowania PCC stanowić będzie wartość wkładów powiększających jej majątek, a więc zarówno wartość składająca się na kapitał zakładowy, jak i wartość przekazana na kapitał zapasowy.  

Skuteczność zmiany umowy spółki komandytowej i niektóre jej konsekwencje.

   W marcu br. zmianie uległa umowa sp. k. w taki sposób, ze do spółki dołączył nowy komplementariusz, a prawo do udziału w zyskach dotychczasowego komandytariusza zmniejszyło się. Czy zmiana umowy spółki jest skuteczna z dniem podpisania aktu notarialnego czy dopiero z dniem uwidocznienia ich w KRS? W jaki sposób należy podzielić zyski spółki przed i po dniu zmiany umowy spółki?

Całość opracowania czytaj: http://interpretacje-podatkowe.org/zmiana-umowy-spolki#komentarz

 

CZY WIESZ, ŻE ?      VAT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ZMIENIONYCH OD 1.04.2013 ROKU ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT NALICZONY.

 

   Co do zasady, tzw. podatek VAT naliczony (ten, który można odliczyć od VAT należnego w miesięcznej/kwartalnej deklaracji, a nawet otrzymać jego zwrot z US na rachunek bankowy) to suma podatku VAT widniejąca na fakturach zakupowych przedsiębiorcy oraz fakturach otrzymanych w związku z zapłaconymi zaliczkami. Jeśli podatnik dokonuje importu towarów, importu usług lub wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów wówczas podatek należny od tych czynności jest zarazem podatkiem naliczonym.

 

   Z pewnymi ograniczeniami i wyjątkami, także pozytywnymi, (które będę omawiał w dalszych wydaniach newslettera), podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego, o ile tylko dokonywane przezeń zakupu są lub będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

 

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

Komentarze (0)
54. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

 

Jeszcze o VAT od samochodów.

   Związek Dealerów Samochodowych zaapelował  do przedsiębiorców o występowanie o interpretacje indywidualne w zakresie przepisów regulujących możliwość odliczania VAT od wydatków samochodowych. Zdaniem ZDS, obowiązujące od 1 kwietnia 2014 roku przepisy są bardzo niejasne, a warianty ich stosowania w najróżniejszych stanach faktycznych niedookreślone. Masowe występowanie o interpretacje ma, zdaniem Związku, doprowadzić do wykształcenia się jednolitej praktyki orzeczniczej MF w tej kwestii.       

   Sprawa nie jest jednak, moim zdaniem, taka prosta. Przepisy dot. VAT od samochodów zostały bowiem celowo przez MF zaprojektowane w taki sposób, aby możliwie najmniej podmiotów mogło skorzystać z pełnego prawa do odliczania VAT. Na dodatek, zmianę prawa materialnego okraszono odpowiednimi zmianami w Kodeksie Karnym Skarbowym, tak by każdy podatnik trzy razy się zastanowił zanim odważy się skorzystać ze swoich praw. Podobny klimat wyczuwalny jest w broszurze wydanej przez MF na przedmiotowy temat (dostępna na stronie internetowej MF). Występowanie do MF o interpretację ma więc sens tylko o tyle, o ile podatnik liczy się z możliwością dalszej walki w sądzie administracyjnym. Z góry bowiem można założyć, że stanowisko MF będzie możliwe najbardziej negatywne dla możliwości odliczenia 100% VAT.

 

   Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok po raz kolejny potwierdzający, że w przypadku podatku VAT liczy się nie tylko litera prawa, ale także jego duch, tj. cel i sens istnienia przepisu, z uwzględnieniem nadrzędnych do polskiego porządku prawnego unijnych przepisów VAT oraz orzecznictwa TSUE. W wyroku z dnia 25 marca 2014 roku, sygn. akt. I FSK 257/13, NSA orzekł, iż nabycie bankowozu typu C w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie uprawniało podatnika do odliczenia 100% podatku VAT w sytuacji, gdy pojazd miał być wykorzystywany tyko częściowo do przewozu gotówki (na wypłaty dla pracowników), a w pozostałej części służyć innym potrzebom. W takich okolicznościach, uznanie istnienia pełnego prawa do odliczenia VAT, tylko na bazie przesłanki spełniania literalnych wymogów dot. bankowozów, należałoby uznać, zdaniem Sądu, za nadużycie prawa do odliczenia, czy wręcz za obejście prawa podatkowego.

 

CZY WIESZ, ŻE ?      VAT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ZMIENIONYCH OD 1.04.2013 ROKU ODLICZENIE I ZWROT PODATKU.  

   Zasada generalna: podatnik może odliczyć VAT naliczony, tj. pomniejszyć VAT należny o podatek naliczony w dokonywanych przez siebie zakupach albo nawet wystąpić do US o dokonanie zwrotu podatku naliczonego na jego rachunek bankowy, pod warunkiem, że dokonywane zakupy wykorzystywane do wykonywania działalności opodatkowanych VAT. Użycie przez ustawodawcę słowa są może być mylące, gdyż sugeruje iż prawo do odliczenia powstaje dopiero w momencie faktycznego używania nabytych towarów i usług dla celów opodatkowanej działalności gospodarczej podatnika. Jednak dzięki nadrzędności przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE wobec zapisów polskich ustaw nie ma wątpliwości, że do odliczenia VAT wystarczy sam zamiar wykorzystania towaru lub usługi do wykonywania czynności opodatkowanych w przyszłości. Dzięki temu, VAT naliczony można odzyskiwać od US już na etapie inwestycyjnym, także w sytuacjach, gdy faktyczne wykorzystanie towarów i usług do działalności opodatkowanej odroczone jest nawet o kilkanaście miesięcy, np. w przypadku inwestycji budowlanych.

Obecnie, w praktyce, organy podatkowe nie próbują robić użytku z w/w słowa są i zwracają VAT podatnikom (po uprzedniej wnikliwej kontroli) na bieżąco, także w przypadku, gdy u podatnika nie występuje (jeszcze) sprzedaż opodatkowana VAT.

 

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

Komentarze (0)
53. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

 

Co z odliczeniem VAT, gdy pracownik płaci za prywatne jazdy?

  Miesiąc temu Ministerstwo Finansów opublikowało broszurkę, w której uznało, że pobieranie wynagrodzenia od pracowników za używanie samochodów służbowych na cele prywatne nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT, a więc firmie i tak nie przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT związanego z takim samochodem. Nie mając żadnych argumentów na obronę takiej tezy (jest ona przecież wprost sprzeczna z prawem) resort wskazał jedynie na możliwość uznania, że podatnik obchodzi w ten sposób prawo. Takie stanowisko z pewnością nie utrzyma się w praktyce podatkowej w dłuższym okresie, gdyż brak mu podstaw prawnych. Zweryfikują je sądy administracyjne. Broszury i inne interpretacje MF nie są źródłem prawa i nie można przy ich pomocy łatać niedociągnięć legislacyjnych. Powiedzmy sobie szczerze: na etapie projektowania przepisów MF po prostu nie przewidziało, że podatnicy znajdą takie rozwiązanie.

  Cały artykuł czytaj Rzeczpospolita z 26-05-2014 r., prawo i praktyka, autor: Mateusz Kaczmarek.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1243146-Co-z-odliczeniem-VAT--gdy-podatnik-placi--za-prywatne-jazdy.html 

CZY WIESZ, ŻE ?      VAT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ZMIENIONYCH OD 1.04.2013 ROKU ZWOLNIENIA BUDYNKI, BUDOWLE I ICH CZĘŚCI.

   Co do zasady, dostawa budynków, budowli lub ich części (dalej: budynki) podlega zwolnieniu z VAT. Opodatkowaniu podlegają jedynie dostawy budynków nowych lub ulepszonych, tj. ogólnie rzecz biorąc takich, dla których nie upłynęły jeszcze dwa lata od dnia pierwszej ich sprzedaży, wynajmu, leasingu, etc. dokonanych po wybudowaniu lub ulepszeniu (np. generalnym remoncie). Podatnik ma możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania sprzedaży budynków (pod pewnymi warunkami), co niekiedy może się okazać bardzo korzystne, np. gdy nabywca chciałby otrzymać fakturę z VAT lub sprzedawca chciałbym odliczyć VAT, którego uprzednio nie odliczył np. z powodu używania nieruchomości do czynności zwolnionych z VAT.

 

   Ze zwolnienia można skorzystać także wówczas, gdy w/w warunki nie są spełnione, ale podatnikowi, w odniesieniu do tych budynków, nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT (nabycie, wybudowanie, ulepszenie). W tym przypadku zwolnienie z VAT ma charakter obligatoryjny, tj. nie można z niego zrezygnować i opodatkować sprzedaży.

 

   Należy także pamiętać o zasadzie, zgodnie z którą grunt dzieli los budynku (w VAT), tj. jeśli budynek podlega zwolnieniu z VAT, to także grunt. I odwrotnie, opodatkowanie VAT dostawy budynku oznacza, że takiemu samemu opodatkowaniu podlega także grunt. Rzeczona zasada wyłączona została jedynie w przypadku, gdy w grę wchodzi wieczyste użytkowanie gruntów.

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

Komentarze (0)
52. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

 

Optymalizacja podatkowa. Diabeł nie taki straszny.

   Przy okazji dyskusji nad planowanymi zmianami w Ordynacji podatkowej pojawiły się pomysły uniemożliwienia podatnikom korzystania z optymalizacji podatkowej. Skrajne pomysły zakładały nawet karanie podatników za próbę zapłacenia niższych podatków. Optymalizacja sama w sobie nie jest jednak zła i warto o tym pamiętać.

   Nie wiadomo jeszcze do końca, jaki kształt ostatecznie przybiorą zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej. Planowane zmiany być może wpłyną choć w tym momencie trudno przewidzieć na jaką skalę na rozliczenia podatkowe i możliwości korzystania z optymalizacji podatkowej. Warto zwrócić uwagę, że optymalizowanie zobowiązań podatkowych, czyli próba płacenia ich w jak najmniejszej możliwej kwocie, nie jest niczym złym i nie może z założenia być traktowane jako przestępstwo.

   Przykładów takich legalnych działań optymalizacyjnych jest dużo i nie ma sensu (w tym krótkim tekście nie jest to nawet możliwe) wszystkich ich wskazywać. Ograniczmy się do dwóch prostych działań związanych z amortyzacją. Amortyzacja jest bowiem jednym z lepszych przykładów optymalizacji podatkowej. Pierwszym niech będzie amortyzowanie mieszkania na wynajem, a drugim dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych używanych sezonowo.

   Cały artykuł autorstwa Krzysztofa Koślickiego:

http://www.podatki.biz/artykuly/optymalizacja-podatkowa-diabel-nie-taki-straszny_31_24118.htm

Ewidencja przebiegu pojazdu.

   Od 1 czerwca br. planowane jest wejście w życie Rozporządzenia MF w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Biorąc pod uwagę łącznie trzy akty prawne, tj. Ustawę o VAT, Rozporządzenie MF z 27 marca 2014  w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika oraz projektowanego właśnie Rozporządzenia, obowiązek prowadzenia ewidencji nie będzie dotyczył m.in. samochodów przeznaczonych wyłącznie do sprzedaży (odsprzedaży) lub oddania w odpłatne użytkowanie (leasing, wynajem) jeśli taki właśnie jest przedmiot działalności podatnika; a ponadto: samochodów pomocy drogowej, karawanów i bankowozów typu A i B. Tego typu pojazdów nie dotyczy także obowiązek składania do US informacji VAT-26, jednakże podatnicy muszą zapewnić (w sposób przewidziany w przepisach VAT), że pojazdy te nie są  (i nie mogą być) wykorzystywane dla potrzeb innych niż ich działalność gospodarcza.  

 

CZY WIESZ, ŻE ?      VAT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ZMIENIONYCH OD 1.04.2013 ROKU ZWOLNIENIA TERENY BUDOWLANE.

   Zwolniona z VAT jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Z tego zwolnienia korzystają więc nieruchomości gruntowe (zwolnienie dla budynków i budowli przewidziane jest w odrębnym przepisie) łącznie spełniające dwa warunki:

1)   Muszą być niezabudowane,

2)   Muszą być uznane za teren niebudowlany (przede wszystkim zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

   Teren niebudowlany, ale zabudowany nie będzie podlegał zwolnieniu z VAT (na mocy tego przepisu; może natomiast podlegać zwolnieniu na mocy innych regulacji). Podobnie nie będzie zwolniona dostawa terenu niezabudowanego, ale przeznaczonego pod zabudowę w mpzp.  

   Warto zauważyć, że o ile podatnik nie ma większego wpływu na mpzp, to fakt czy dana działka jest zabudowana czy też nie leży niemal całkowicie w jego gestii, co w niektórych przypadkach daje duże możliwości optymalizacyjne, zważywszy, że kwoty VAT przypadające na transakcje dot. nieruchomości zwykle są znaczące.

W następnej edycji Newslettera: zwolnienie z VAT dla dostawy budynków i budowli.   

 

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

Komentarze (0)
51. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

 

Optymalizacja podatkowa. Diabeł nie taki straszny.

   Przy okazji dyskusji nad planowanymi zmianami w Ordynacji podatkowej pojawiły się pomysły uniemożliwienia podatnikom korzystania z optymalizacji podatkowej. Skrajne pomysły zakładały nawet karanie podatników za próbę zapłacenia niższych podatków. Optymalizacja sama w sobie nie jest jednak zła i warto o tym pamiętać.

   Nie wiadomo jeszcze do końca, jaki kształt ostatecznie przybiorą zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej. Planowane zmiany być może wpłyną choć w tym momencie trudno przewidzieć na jaką skalę na rozliczenia podatkowe i możliwości korzystania z optymalizacji podatkowej. Warto zwrócić uwagę, że optymalizowanie zobowiązań podatkowych, czyli próba płacenia ich w jak najmniejszej możliwej kwocie, nie jest niczym złym i nie może z założenia być traktowane jako przestępstwo.

   Przykładów takich legalnych działań optymalizacyjnych jest dużo i nie ma sensu (w tym krótkim tekście nie jest to nawet możliwe) wszystkich ich wskazywać. Ograniczmy się do dwóch prostych działań związanych z amortyzacją. Amortyzacja jest bowiem jednym z lepszych przykładów optymalizacji podatkowej. Pierwszym niech będzie amortyzowanie mieszkania na wynajem, a drugim dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych używanych sezonowo.

   Cały artykuł autorstwa Krzysztofa Koślickiego:
http://www.podatki.biz/artykuly/optymalizacja-podatkowa-diabel-nie-taki-straszny_31_24118.htm

Ewidencja przebiegu pojazdu.

   Od 1 czerwca br. planowane jest wejście w życie Rozporządzenia MF w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Biorąc pod uwagę łącznie trzy akty prawne, tj. Ustawę o VAT, Rozporządzenie MF z 27 marca 2014  w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika oraz projektowanego właśnie Rozporządzenia, obowiązek prowadzenia ewidencji nie będzie dotyczył m.in. samochodów przeznaczonych wyłącznie do sprzedaży (odsprzedaży) lub oddania w odpłatne użytkowanie (leasing, wynajem) jeśli taki właśnie jest przedmiot działalności podatnika; a ponadto: samochodów pomocy drogowej, karawanów i bankowozów typu A i B. Tego typu pojazdów nie dotyczy także obowiązek składania do US informacji VAT-26, jednakże podatnicy muszą zapewnić (w sposób przewidziany w przepisach VAT), że pojazdy te nie są  (i nie mogą być) wykorzystywane dla potrzeb innych niż ich działalność gospodarcza.  

 

CZY WIESZ, ŻE ?      VAT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ZMIENIONYCH OD 1.04.2013 ROKU ZWOLNIENIA TERENY BUDOWLANE.

   Zwolniona z VAT jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Z tego zwolnienia korzystają więc nieruchomości gruntowe (zwolnienie dla budynków i budowli przewidziane jest w odrębnym przepisie) łącznie spełniające dwa warunki:

1)   Muszą być niezabudowane,

2) Muszą być uznane za teren niebudowlany (przede wszystkim zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

   Teren niebudowlany, ale zabudowany nie będzie podlegał zwolnieniu z VAT (na mocy tego przepisu; może natomiast podlegać zwolnieniu na mocy innych regulacji). Podobnie nie będzie zwolniona dostawa terenu niezabudowanego, ale przeznaczonego pod zabudowę w mpzp.

   Warto zauważyć, że o ile podatnik nie ma większego wpływu na mpzp, to fakt czy dana działka jest zabudowana czy też nie leży niemal całkowicie w jego gestii, co w niektórych przypadkach daje duże możliwości optymalizacyjne, zważywszy, że kwoty VAT przypadające na transakcje dot. nieruchomości zwykle są znaczące.

   W następnej edycji Newslettera: zwolnienie z VAT dla dostawy budynków i budowli.   


Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

Komentarze (0)
50. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

 

NSA: Prezes bez wynagrodzenia => 19% podatek dochodowy w spółce.

   Jeśli członek zarządu spółki sprawuje swoją funkcję bez wynagrodzenia, to spółka osiąga w ten sposób przychód (świadczenie nieodpłatne), którego wysokość należy ustalić na poziomie wolnorynkowym, a ostatecznie opodatkować podatkiem dochodowym CIT 19%. Organy podatkowe mogą w trakcie postępowania posługiwać się pełnym zakresem środków dowodowych przewidzianych w Ordynacji podatkowej, w tym opiniami biegłych, danymi statystycznymi, etc. tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1094/12.

   Wyrok ma doniosłe znaczenie praktyczne, ponieważ brak wynagrodzenia członków zarządu jest nagminną praktyką w małych spółkach, w których tenże członek zarządu jest jednocześnie udziałowcem. Orzecznictwo nie jest w tej materii jednolite.

CZY WIESZ, ŻE ?      VAT OD 1.1.2014 ROKU PODSTAWA OPODATKOWANIA ZASADY DOKUMENTOWANIA WDT.

   Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów korzysta ze stawki VAT 0% m.in. pod warunkiem, że jest właściwie udokumentowana.

W przypadku transportu własnego dostawcy lub nabywcy dokumentami, o których mowa są:

a)   Specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

b)   Pełne dane dostawcy (nazwa, adres siedziby) oraz takie same dane nabywcy,

c)    Adres, pod który są przewożone towary w przypadku, gdy jest to inny adres niż adres zamieszkania lub prowadzenia działalności nabywcy,

d)   Określenie towarów i ich ilości,

e)   Potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca z lit. b) lub c) znajdującego się na terenie kraju członkowskiego UE innym niż Polska,

f)    Rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towar, lub numer lotu w przypadku transportu lotniczego.

 

   Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towaru do nabywcy, dowodami dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej mogą być również inne dokumenty, w szczególności: korespondencja handlowa w tym zamówienie towaru, ubezpieczenie, potwierdzenie zapłaty za towar, dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE (np. oświadczenie klienta o przyjęciu towarów).

 

UWAGA: Posiadanie dokumentów podstawowych, tj. specyfikacji sztuk ładunku oraz dokumentu zawierającego dane z lit. b)-f) powyżej, jest w każdym przypadku obligatoryjne. Dokumenty dodatkowe, omówione w poprzednim akapicie, są dowodami wykonania WDT tylko wówczas, jeśli te pierwsze dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dokonania dostawy towaru do nabywcy; innymi słowy, gdy są z różnych względów niewystarczające, nie dają pewności czy, kiedy i jaki towar został dostarczony, ale istnieją. Brak choćby jednego z tych dokumentów uniemożliwia stosowanie stawki 0% dla danej dostawy niezależnie od tego jak przekonywujące byłyby inne posiadane przez dostawcę dokumenty (korespondencja, oświadczenia, inne).

 

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Najnowsze komentarze
2014-06-04 17:53
gdptax:
Zwrot podatku. Co z oprocentowaniem nadpłaty?
Oczywiście, ma Pan rację. W opisanej sytuacji nie ma żadnych przeszkód, by wystąpić ze[...]
2014-06-04 09:35
Filip Siwek:
Zwrot podatku. Co z oprocentowaniem nadpłaty?
Witam, jak ktoś miał egzekucję z wynagrodzenia to bez danych z US nie dojdzie czy kwota jest[...]
2014-06-02 16:17
gdptax:
Zwrot podatku. Co z oprocentowaniem nadpłaty?
Nie do końca wierzę organom. Dlatego radziłbym sprawdzić to we własnym zakresie, licząc należne[...]
O mnie
gdptax
Kategorie
Ogólne