61. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

Księgowy księgowemu nierówny warto o tym pamiętać w czasie, gdy usługi w tym zakresie może zaoferować praktycznie każdy.

   Ocena kwalifikacji konkretnego księgowej czy ew. firmy księgowej jest bardzo trudna dla przedsiębiorcy, który z założenia zna się na swoim biznesie, natomiast rzadko kiedy na finansach w ogóle, a na rachunkowości i podatkach w szczególności.

   Wbrew pozorom, niewielka lub nawet zerowa ilość nieprawidłowości stwierdzona przez kontrolę podatkową (czym często właśnie chwalą się biura rachunkowe),  a nawet przedsiębiorcy używają tego argumentu polecając sobie nawzajem określone księgowe, także nie stanowi czynnika, który sam w sobie gwarantuje wysokiej jakości usługi. Efekt braku zastrzeżeń kontroli nierzadko uzyskiwany jest bowiem w praktyce poprzez przyjęcie zasady in dubio pro fisco wszelkie wątpliwości rozstrzygane są na korzyść fiskusa, często bez pytania klienta o zdanie dzięki temu klient nie poweźmie podejrzenia, że jego księgowy może czegoś nie wiedzieć (mieć wątpliwości), a protokół pokontrolny nie stwierdzający nieprawidłowości utwierdzi go w przeświadczeniu, jak bezbłędnego ma księgowego.

   Nie zauważy zwykle natomiast kosztu, jaki w związku z tą strategią ponosi wiele rozliczeń można byłoby zoptymalizować, w niektórych przyjąć znacznie korzystniejszą interpretację przy zgodzie na pewien poziom ryzyka. Mało kto o tym otwarcie mówi, ale pomiędzy księgowym a klientem często po prostu istnieje w tym obszarze konflikt interesów, który jest usuwalny, ale wymaga starannego ułożenia relacji, w tym starannego wyboru księgowego/biura.  

   W powyższym kontekście za dobrą monetę należy przyjąć stworzenie przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce nowego certyfikatu zawodowego dla księgowych (por. poniższy link). Oczywiście żaden dyplom, tytuł czy certyfikat nie stanowi sam przez się gwarancji, niemniej jednak konieczność spełnienia wysokich wymagać dla uzyskania i utrzymania certyfikatu znakomicie zwiększają prawdopodobieństwo posiadania odpowiednich kwalifikacji przez posiadającą go osobę.

   Co najmniej wiadomo, że takiej osobie chciało się podjąć trud i że posiada zdolności wystarczające do osiągnięcia tego celu. Poza tym posiadanie prestiżowego certyfikatu dodaje poczucia własnej wartości w zawodzie. Osoba świadoma swoich kompetencji nie będzie się obawiała powiedzieć klientowi, że dana sprawa jest bardzo wątpliwa i ryzykowna, że trzeba ją dobrze zaplanować, że decyzja o sposobie księgowania powinna być podjęta wspólnie z klientem, tak by wyważyć między kosztownością a ryzykiem, czy wreszcie, że dana sprawa po prostu leży poza granicami kompetencji księgowego i klient powinien ją zlecić specjaliście (prawnikowi, biegłemu, doradcy, inne).

http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nowy-zawodowy-tytul-dla-ksiegowych?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=NDP09102014

   Wysokie wymagania konieczne były do uzyskania certyfikatu od Ministra Finansów. Ten certyfikat nie będzie już jednak wydawany, choć te uzyskane w przeszłości wciąż stanowią dobrą wizytówkę swoich posiadaczy.

Z poważaniem

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

Komentarze (0)
60. Ciekawoski podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ?"
 Oceń wpis
   

 

MF: Nieodpłatne wydanie materiałów reklamowych i informacyjnych nie podlega VAT.

   Podatnik zapytał Ministra, czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom, w związku z działalnością gospodarczą spółki, materiałów o charakterze reklamowym i informacyjnym, które nie mają dla otrzymującego wartości użytkowej, ani handlowej, będzie wiązało się z koniecznością zapłaty VATu należnego. Chodziło o kartonowe stojaki na produkty, których jednostkowy koszt wytworzenia przekraczał 10 zł., co pozbawiało je statusu niepodlegającego opodatkowaniu prezentu o małej wartości. O dziwo, pomimo braku jednoznacznego uregulowania takiej sytuacji w art. 7 ust. 2-7 Ustawy o VAT, Minister Finansów przyznał, że skoro z punktu widzenia otrzymującego towar nie ma wartości, to nie można uznać tego przekazania za odpłatną dostawę towarów, co z kolei skutkuje brakiem opodatkowania VAT tegoż przekazania.

   Takiego podejścia można sobie od organów podatkowych życzyć na stałe. W przedmiotowej interpretacji indywidualnej z 1 września 2014 r., sygn. IPTPP2/443-488/14-2/AW, Minister Finansów spokojnie mógł wydać interpretację przeciwną, opierając się po prostu o literalne brzmienie przepisów.     Tymczasem wybrał opcję korzystną dla podatników, uwzględnił bowiem nie tylko literę prawa, ale także bardziej ogólny sens i cel przepisów VAT, przez co osiągnął wykładnię głębszą i słuszniejszą. Miło jest obserwować jaskółki świadczące o przybliżaniu się administracji podatkowej w PL do standardów europejskich. Trochę czasu musi jeszcze upłynąć zanim takie podejście stanie się standardem.

   Na koniec warto przypomnieć, że interpretacje podatkowe wydawane są w imieniu MF przez Dyrektorów Pięciu Izb Skarbowych (Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Poznań, Katowice), de facto przez różnych pracowników tychże izb. Interpretacja daje moc ochronną tylko temu podatnikowi, któremu została wydana, a fakt wydania określonej interpretacji jednemu podatnikowi nie daje żadnej gwarancji potwierdzenia jej w podobnej sprawie podatnika drugiego (zdarza się, że sprzeczne interpretacje w identycznych sprawach pochodzą z jednego ośrodka). W przypadku spraw podobnych do wyżej opisanej stanowczo zalecam uzyskanie własnej interpretacji.

Z poważaniem

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

Komentarze (0)
10. Zmiany w prawie lub interpretacjach.
 Oceń wpis
   

Wyrok WSA Gdańsk z dnia 4 czerwca 2014 r. I SA/Gd 365/14

Teza - usługi związane z wyżywieniem gastronomiczne, cateringowe (PKWiU 56) podlegają opodatkowaniu 8% stawką  podatku. Jednak stawka ta nie ma zastosowania do towarów, w przypadku których, kiedy serwowane są w ramach usługi związanej z wyżywieniem, stosuje się stawkę podstawową w wysokości 23%, 

Z uzasadnienia

.Jak wynika z art. 6 ust.1 Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 ze zm.) usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy. Zgodnie z art. 6 ust. 2, za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust.1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających. 

Z poważaniem

Bożena Szczepaniak

Doradca podatkowy nr 03750

 

 

Komentarze (0)
59. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

 VAT od bankowozu odliczą tylko podatnicy prowadzący odpowiednią działalność.

NSA, wyrok z 25 czerwca 2014 r., sygn. akt I FSK 1037/13: Podatnik może odliczyć VAT od nabycia lub leasingu bankowozu (oraz paliwa) tylko wówczas, jeśli pojazd ten jest wykorzystywany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej podatnika o profilu, dla której wykorzystywanie tego typu pojazdu jest konieczne oraz racjonalnie uzasadnione. Samo spełnienie formalnych przesłanek przewidzianych w przepisach szczególnych, od których zależy kwalifikacja danego pojazdu, jako pojazdu specjalnego, nie powinno więc być automatycznie traktowane, jako uprawniające do skorzystania z pełnego prawa do odliczenia podatku VAT, jeżeli okoliczności wykorzystania tego pojazdu wskazują, że realizacja tego prawa może wiązać się z jego nadużyciem.

 

 

W/w wyrok jest sprzeczny z literą prawa, ale zgodny z jego duchem. Sąd postanowił odmówić usankcjonowania obchodzenia prawa, tj. postępowania zgodnie z jego literą, lecz w celu osiągnięcia rezultatu sprzecznego z wolą prawodawcy. Wola prawodawcy (duch prawa) nie została w tym przypadku (jak i  w wielu innych) wyrażona przez ustawodawcę wprost (gdyby została, to nie byłaby już duchem, lecz stałaby się literą), ale jej treść pozostaje czytelna z bardziej subtelnych niż literalna rodzajów wykładni prawa (np. systematycznej czy funkcjonalnej).

 

 

W tego typu sprawach sądy zajmują różne stanowiska. Niektóre składy orzekające reprezentują podejście formalno-literalne, inne natomiast uwzględniają szerszy, w tym sprawiedliwościowy, społeczny czy zdroworozsądkowy kontekst osądzanej sprawy i dotyczących jej przepisów. Także w wyżej przytoczonej sprawie zdania sędziów były podzielone, zważywszy, iż korzystny dla fiskusa wyrok NSA zapadł jako skutek wniesienia przez MF skargi kasacyjnej na korzystny dla podatnika wyrok WSA. Nigdy nie wiadomo na kogo się trafi optymalizacja podatkowa zawsze była i zawsze będzie polem związanym z ryzykiem, które w zależności od aktualnie panującego klimatu politycznego może być większe lub mniejsze, niemniej zawsze obecne.

 

 

W praktyce, najkorzystniejszym obszarem optymalizacyjnym jest obszar umiarkowany, gdzie dobre planowanie podatkowe pozwala uzyskać całkiem wymierne korzyści podatkowe, przy dobrze zabezpieczonym i niskim ryzyku (bądź ew. umiarkowanym - w zależności od preferencji podatnika). Tego typu rozwiązania są też po prostu mniej narażone na agresywny atak ze strony organów podatkowych, gdyż po pierwsze nie są z natury swojej prowokacyjne, a po drugie ich dobre zabezpieczenie daje podatnikowi możliwości mocnej obrony, co nie zachęca US do wszczynania sporu.

 

Z poważaniem

 

Mateusz Kaczmarek

 

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

 

Komentarze (0)
58. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

 

Nie warto być uległym.

Wielu podatników uważa, że najlepszą strategią wobec US jest uległość. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych utwierdziło mnie w przekonaniu, że strategia uległości może być (ewentualnie) korzystna jedynie w przypadkach, gdy US ewidentnie ma rację, a za uległość uda się wynegocjować jakąś korzyść, np. niski mandat skarbowy lub w ogóle brak wszczynania postępowania karnego skarbowego. Jednak we wszystkich pozostałych przypadkach, uległość to rozwiązanie najmniej korzystne z możliwych gdy tylko urzędnicy wyczują, że podatnik nie zamierza się bronić, pokornie spełnia wszystkie żądania i niczego nie kwestionuje, wówczas wymierzają tak wysokie podatki i odsetki jakie tylko są w stanie choć trochę uzasadnić (często naciągając prawo, a niekiedy wprost je łamiąc). Poniższe streszczenie raportu NIK znakomicie uwidacznia tę prawidłowość.

 

http://www.podatki.biz/artykuly/skarbowka-nie-traktuje-podatnikow-rowno-raport-nik_16_25165.htm

 

Z poważaniem

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

Komentarze (0)
1. Podatniku, weź odwołaj się ... !
 Oceń wpis
   

 

Podatniku, odwołaj się ... !!

   NIK przeprowadził ostatnio kontrolę działania organów podatkowych. Raport, który ogłosił potwierdza to co my podatnicy wiemy już od dawna. Prawo podatkowe w Polsce jest nieprzejrzyste-zagmatwane, bardzo skomplikowane, a więc trudne do właściwego zinterpretowania i stosowania.

   Nie są to wszystkie możliwe zarzuty, ale już te wywołują określone skutki. Wzrasta zapotrzebowanie na urzędowe interpretacje, z których duża ilość jest jednak uchylana, co dowodzi ich niskiej wartości.

   Widoczna jest również niska jakość wydawanych przez organy podatkowe decyzji, w efekcie czego wzrasta liczba odwołań podatników takimi decyzjami "dotkniętych". Problemy samych organów ze stosowaniem trudnego prawa podatkowego, oraz nacisk na fiskalny cel tego stosowania, skutkują przewlekłością  postępowań. I tak "kółko się zamyka".

   Spadek zaufania obywateli do aparatu skarbowego znalazł zatem dodatkowe uzasadnienie w raporcie NIK. Wymowa tego raportu jest jednoznaczna; samo Państwo stwierdza o sobie, że jego prawo podatkowe to ??? prawo.    

    Apelujemy zatem ( Grupa Doradców Podatkowych www.gdptax.pl  ) do tych, którzy "doświadczają" działania takiego prawa wobec siebie :

PODATNIKU, ODWOŁAJ SIĘ, to Twoje prawo i szansa !

Przekaz tych słów jest jednoznaczny dla każdego, kogo one dotyczą.

 

Przekonamy Państwa, że należy walczyć o swoje racje. Nie robiąc nic na swoją obronę na pewno sobie nie pomagacie, a często wręcz odwrotnie.

Napiszcie na nasz adres biuro@gdptax.pl

a my odpowiemy jak to zrobić, pomożemy zrozumieć istotę zarzutów, przyczyny ich postawienia i wskażemy kto w tym sporze ma faktycznie rację, oraz wyjaśnimy wszystkie inne wątpliwości.

 

S. Wróblewski

Doradca podatkowy  00211

Komentarze (0)
57. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

 

Regulowanie zobowiązań w formie rzeczowej wciąż budzi kontrowersje co do skutków podatkowych.

   Najwięcej sporów w tym względzie wzbudzają wypłaty przez spółki zysków na rzecz wspólników w formie rzeczowej, a także w mniejszym stopniu (problem merytorycznie podobny, ale skala zjawiska znacznie mniejsza) uregulowanie zobowiązania podatkowego poprzez przeniesienie własności rzeczy lub prawa majątkowego. Organy podatkowe twierdzą, że w takich przypadkach mamy w istocie do czynienia z dwiema transakcjami transakcją sprzedaży rzeczy lub prawa majątkowego, a następnie uregulowaniem zobowiązania, przy czym pierwsza z nich skutkuje oczywiści powstaniem przychodu w PIT/CIT oraz obowiązku podatkowego w podatku należnym w VAT.

   Sądy administracyjne, co do zasady, rozpatrują to zagadnienie wnikliwiej niż organy podatkowego i w konsekwencji nie podzielają w/w podejścia. Ze sprzedażą mamy do czynienia w przypadku, gdy w zamian za przeniesienie własności rzeczy lub prawa majątkowego podatnik otrzymuje świadczenie ekwiwalentne; tak się dzieje np. przy wymianie barterowej, gdy przedsiębiorcy wzajemnie wymieniają się towarami lub usługami wówczas rzeczywiście można twierdzić, że każdy z nich dokonał sprzedaży swojego towaru/usługi na rzecz drugiego, co z kolei rodzi konsekwencje na gruncie podatku dochodowego i podatku VAT. Jednak w sytuacji uregulowania zobowiązania wobec wspólnika z tytułu jego udziału w zyskach spółki czy też w przypadku zapłaty podatku, spółka nie ma do czynienia z żadnym świadczeniem wzajemnym, z żadną ekwiwalentnością za swoje świadczenie, a wobec tego trudno mówić o sprzedaży, skoro efektem transakcji jest czyste zmniejszenie majątku podatnika przekazującego własność rzeczy lub prawa majątkowego. W wyroku z dnia 21 maja 2014 roku, sygn. akt. II FSK 835/12, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przekazanie przez spółkę jawną jej wspólnikom, tytułem wypłaty ich udziału w zysku, nieruchomości stanowiącej wykorzystywany na potrzeby związane z działalnością gospodarczą środek trwały, ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie jest odpłatnym zbyciem tej nieruchomości i nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że wypłata zysku wspólnikowi w formie rzeczowej nie koniecznie musi być podyktowana brakiem środków pieniężnych w spółce taka forma uregulowania zobowiązania wobec wspólnika może być po prostu bardzo korzystna i dla spółki i dla wspólnika; tego typu wyroki otwierają więc drogę do optymalizacji podatkowej.  

CZY WIESZ, ŻE ?      VAT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ZMIENIONYCH OD 1.04.2013 ROKU ODLICZENIE I ZWROT PODATKU.

   Istnieją dwa wyjątki od zasady generalnej, zgodnie z którą odliczenie podatku naliczonego przysługuje pod warunkiem istnienia celowego związku pomiędzy dokonywanymi zakupami a opodatkowaną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Pierwszy to sprzedaż towarów lub świadczenie usług poza terytorium RP taka sprzedaż w ogóle nie podlega polskiemu podatkowi VAT, a mimo to, podatnik ma prawo do odliczenia (otrzymania zwrotu tego podatku do US), o ile tylko taka sprzedaż podlegałaby VAT, gdyby odbywała się w Polsce; podatnik jest jednak zobowiązany posiadać dokumentację, z której wynika ścisły związek wydatków, od których chce odliczyć VAT ze sprzedażą dokonywaną poza terytorium RP. W tym miejscu warto zauważyć, że w/w sytuacja może mieć miejsce także wówczas, gdy czynności podatnika są dokonywane w PL. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku świadczenia usług, dla których nabywcą jest podatnik VAT (ale nie polskiego VAT) mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza PL przepisy VAT przyjmują bowiem wówczas fikcję prawną uznającą, iż miejscem świadczenie usługi jest kraj siedziby usługobiorcy (nawet jeśli 100% czynności wykonanych zostało w PL).  

   Drugim przypadkiem, gdy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (ew. zwrotu podatku na rachunek bankowy) pomimo braku celowego związku dokonywanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych jest sytuacja nieodpłatnego przekazywania produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na działalność charytatywną. Takie przekazanie podlega bowiem zwolnieniu z VAT (a więc nie jest opodatkowane), a mimo to, podatnik ma prawo odliczyć VAT od zakupów z nim związanych.

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

Komentarze (0)
56. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

Darmowa praca prezesa = przychód z nieodpłatnych świadczeń dla spółki? 

   Co do zasady, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Zarządzanie spółką jest bowiem świadczeniem na rzecz tej ostatniej. W przypadku otrzymywania go bez odpłatności (lub za częściową odpłatność, tj. za cenę niższą niż rzeczywista wartość pracy/usług członka zarządu), po stronie spółki dochodzi do powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnie (lub częściowo odpłatnie) otrzymanego świadczenia, co skutkuje koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Takie stanowisko prezentują zazwyczaj organy podatkowe. W orzecznictwie sądów administracyjnych można się jednak niekiedy spotkać z tezą, iż nie może być mowy o nieodpłatnym świadczeniu wobec spółki w sytuacji, gdy nieodpłatnie sprawujący funkcję członek zarządu jest jednocześnie udziałowcem/akcjonariuszem tej spółki. W takiej sytuacji nie można bowiem powiedzieć, że funkcja sprawowana jest nieodpłatnie, gdyż jako udziałowiec/akcjonariusz oczekuje on wynagrodzenia w postaci dywidendy (ew. wzrostu wartości spółki a w konsekwencji ceny udziałów/akcji). Taki wyrok zapadł np. ostatnio w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dnia 4.04.2014 r. sygn. akt II FSK 1094/12.

 

Podatnik otrzymał nieodpłatnie poręcznie kredytu = otrzymał przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

   Poręczeniu zazwyczaj da się przypisać konkretną wartość rynkową, ponieważ niektóre podmioty profesjonalnie oferują usługi w tym zakresie (banki i inne instytucje finansowe), a zatem istnieją dane do oszacowania tzw. wartości rynkowej świadczenia. W konsekwencji, jeśli przedsiębiorcy uda się znaleźć poręczyciela nieodpłatnego, US przyjmie, iż otrzymał on nieodpłatne świadczenie za darmo dostał bowiem coś, za co normalnie musiałby zapłacić. Od wartości tego świadczenia US naliczy podatek dochodowy.  Choć dużo zależy tutaj od konkretnych okoliczności, to generalnie należy wskazać, że sądy administracyjne coraz częściej podzielają taką niekorzystną dla podatników optykę. Na przykład w wyroku o sygn. akt. I SA/Bk 29/14 z dnia 23.04.2014 roku, WSA w Białymstoku uznał, że zabezpieczenie kredytu przez kilka osób fizycznych może dawać taką samą gwarancję spłaty kredytu, jak zabezpieczenie go przez jeden bank, a tym samym w świetle przepisów CIT regulujących nieodpłatne świadczenia,  wartość rynkowa usługi poręczenia przez te osoby fizyczne powinna zostać ustalone w takiej wysokości, w jakiej taką samą usługę zaoferowałby profesjonalny podmiot finansowy. Należy zaznaczyć, że sąd nie zakwestionował prawa US do naliczenia przychodu z nieodpłatnego świadczenia, a i tak wydał wyrok korzystny dla podatnika, gdyż US chciał policzyć wartość jego świadczenia jako iloczyn wartości rynkowej i liczby osób fizycznych, które łącznie tego poręczenia podatnikowi udzieliły. Sąd nie zgodził się jednak z US wskazując, że istnienie odrębnych umów poręczenia, zabezpieczających ten sam kredyt nie oznacza, że wynagrodzenie za udzielenie poręczenia należy ustalać obrębie dla każdej z umów poręczenia, bowiem w istocie prowadzi to jedynie do zwielokrotnienia jego wysokości.

 

CZY WIESZ, ŻE ?      VAT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ZMIENIONYCH OD 1.04.2013 ROKU ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT NALICZONY.

   Jeśli podatnik wykorzystuje nieruchomość zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak również do celów innych, w tym zwłaszcza na potrzeby osobiste, podatek naliczony związany z nabyciem lub wzniesieniem tej nieruchomości oblicza się wg proporcji procentowej w jakiej nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej. Proporcjonalne obliczenie wysokości podatku naliczonego należy odróżnić od odrębnie uregulowanej tzw. proporcji odliczania podatku naliczonego. Omawiana tutaj kwestia dotyczy dopiero ustalenia wysokości podatku naliczonego; dopiero w następnej kolejności pojawi się kwestia, ile z tego VAT-u naliczonego podatnik może odliczyć.

   Na przykład: podatnik wybudował budynek, który w 50% używa do działalności gospodarczej, a w 50% na potrzeby osobiste. Działalność gospodarcza podatnika to w 50% sprzedaż usług doradczych (23% VAT) i w 50% sprzedaż usług zwolnionych (pośrednictwo finansowe/ubezpieczeniowe). Zatem tylko 50% VAT-u zawartego w fakturach zakupowych dot. nieruchomości będzie w ogóle stanowiło podatek naliczony. Z 50% stanowiących podatek naliczony odliczeniu do podatku należnego podlegać będzie tylko 50%, bowiem tylko w 50% działalność podatnika jest opodatkowana, a w 50% zwolniona. W efekcie końcowym, podatnik odliczy więc tylko 25% VAT-u z faktur zakupowych dot. nieruchomości.

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

Komentarze (0)
55. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

 

Czy wniesienie wkładu na poczet kapitału zapasowego podlega PCC?

   Ustawa o PCC nie ustosunkowuje się do tej kwestii wprost, niemniej jednak z literatury przedmiotu, a zwłaszcza dość jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych można stwierdzić, że w przypadku spółek kapitałowych, opodatkowaniu PCC podlega jedynie podwyższenie kapitału podstawowego spółki, natomiast kwoty przekazane na kapitał zapasowy nie. Sprawa nie jest już jednak taka prosta w przypadku spółek osobowych. Np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w wyroku z dnia 20.05.2014 roku, sygn. akt I SA/Gd 255/14 orzekł, iż w przypadku zmiany umowy spółki osobowej (podwyższenie kapitału) podstawę opodatkowania PCC stanowić będzie wartość wkładów powiększających jej majątek, a więc zarówno wartość składająca się na kapitał zakładowy, jak i wartość przekazana na kapitał zapasowy.  

Skuteczność zmiany umowy spółki komandytowej i niektóre jej konsekwencje.

   W marcu br. zmianie uległa umowa sp. k. w taki sposób, ze do spółki dołączył nowy komplementariusz, a prawo do udziału w zyskach dotychczasowego komandytariusza zmniejszyło się. Czy zmiana umowy spółki jest skuteczna z dniem podpisania aktu notarialnego czy dopiero z dniem uwidocznienia ich w KRS? W jaki sposób należy podzielić zyski spółki przed i po dniu zmiany umowy spółki?

Całość opracowania czytaj: http://interpretacje-podatkowe.org/zmiana-umowy-spolki#komentarz

 

CZY WIESZ, ŻE ?      VAT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ZMIENIONYCH OD 1.04.2013 ROKU ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT NALICZONY.

 

   Co do zasady, tzw. podatek VAT naliczony (ten, który można odliczyć od VAT należnego w miesięcznej/kwartalnej deklaracji, a nawet otrzymać jego zwrot z US na rachunek bankowy) to suma podatku VAT widniejąca na fakturach zakupowych przedsiębiorcy oraz fakturach otrzymanych w związku z zapłaconymi zaliczkami. Jeśli podatnik dokonuje importu towarów, importu usług lub wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów wówczas podatek należny od tych czynności jest zarazem podatkiem naliczonym.

 

   Z pewnymi ograniczeniami i wyjątkami, także pozytywnymi, (które będę omawiał w dalszych wydaniach newslettera), podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego, o ile tylko dokonywane przezeń zakupu są lub będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

 

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

Komentarze (0)
54. Ciekawostki podatkowe w cyklu " Czy wiesz, że ... ? "
 Oceń wpis
   

 

Jeszcze o VAT od samochodów.

   Związek Dealerów Samochodowych zaapelował  do przedsiębiorców o występowanie o interpretacje indywidualne w zakresie przepisów regulujących możliwość odliczania VAT od wydatków samochodowych. Zdaniem ZDS, obowiązujące od 1 kwietnia 2014 roku przepisy są bardzo niejasne, a warianty ich stosowania w najróżniejszych stanach faktycznych niedookreślone. Masowe występowanie o interpretacje ma, zdaniem Związku, doprowadzić do wykształcenia się jednolitej praktyki orzeczniczej MF w tej kwestii.       

   Sprawa nie jest jednak, moim zdaniem, taka prosta. Przepisy dot. VAT od samochodów zostały bowiem celowo przez MF zaprojektowane w taki sposób, aby możliwie najmniej podmiotów mogło skorzystać z pełnego prawa do odliczania VAT. Na dodatek, zmianę prawa materialnego okraszono odpowiednimi zmianami w Kodeksie Karnym Skarbowym, tak by każdy podatnik trzy razy się zastanowił zanim odważy się skorzystać ze swoich praw. Podobny klimat wyczuwalny jest w broszurze wydanej przez MF na przedmiotowy temat (dostępna na stronie internetowej MF). Występowanie do MF o interpretację ma więc sens tylko o tyle, o ile podatnik liczy się z możliwością dalszej walki w sądzie administracyjnym. Z góry bowiem można założyć, że stanowisko MF będzie możliwe najbardziej negatywne dla możliwości odliczenia 100% VAT.

 

   Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok po raz kolejny potwierdzający, że w przypadku podatku VAT liczy się nie tylko litera prawa, ale także jego duch, tj. cel i sens istnienia przepisu, z uwzględnieniem nadrzędnych do polskiego porządku prawnego unijnych przepisów VAT oraz orzecznictwa TSUE. W wyroku z dnia 25 marca 2014 roku, sygn. akt. I FSK 257/13, NSA orzekł, iż nabycie bankowozu typu C w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie uprawniało podatnika do odliczenia 100% podatku VAT w sytuacji, gdy pojazd miał być wykorzystywany tyko częściowo do przewozu gotówki (na wypłaty dla pracowników), a w pozostałej części służyć innym potrzebom. W takich okolicznościach, uznanie istnienia pełnego prawa do odliczenia VAT, tylko na bazie przesłanki spełniania literalnych wymogów dot. bankowozów, należałoby uznać, zdaniem Sądu, za nadużycie prawa do odliczenia, czy wręcz za obejście prawa podatkowego.

 

CZY WIESZ, ŻE ?      VAT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ZMIENIONYCH OD 1.04.2013 ROKU ODLICZENIE I ZWROT PODATKU.  

   Zasada generalna: podatnik może odliczyć VAT naliczony, tj. pomniejszyć VAT należny o podatek naliczony w dokonywanych przez siebie zakupach albo nawet wystąpić do US o dokonanie zwrotu podatku naliczonego na jego rachunek bankowy, pod warunkiem, że dokonywane zakupy wykorzystywane do wykonywania działalności opodatkowanych VAT. Użycie przez ustawodawcę słowa są może być mylące, gdyż sugeruje iż prawo do odliczenia powstaje dopiero w momencie faktycznego używania nabytych towarów i usług dla celów opodatkowanej działalności gospodarczej podatnika. Jednak dzięki nadrzędności przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE wobec zapisów polskich ustaw nie ma wątpliwości, że do odliczenia VAT wystarczy sam zamiar wykorzystania towaru lub usługi do wykonywania czynności opodatkowanych w przyszłości. Dzięki temu, VAT naliczony można odzyskiwać od US już na etapie inwestycyjnym, także w sytuacjach, gdy faktyczne wykorzystanie towarów i usług do działalności opodatkowanej odroczone jest nawet o kilkanaście miesięcy, np. w przypadku inwestycji budowlanych.

Obecnie, w praktyce, organy podatkowe nie próbują robić użytku z w/w słowa są i zwracają VAT podatnikom (po uprzedniej wnikliwej kontroli) na bieżąco, także w przypadku, gdy u podatnika nie występuje (jeszcze) sprzedaż opodatkowana VAT.

 

Mateusz Kaczmarek

Doradca podatkowy nr 10691

 

 

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Najnowsze komentarze
2014-06-04 17:53
gdptax:
Zwrot podatku. Co z oprocentowaniem nadpłaty?
Oczywiście, ma Pan rację. W opisanej sytuacji nie ma żadnych przeszkód, by wystąpić ze[...]
2014-06-04 09:35
Filip Siwek:
Zwrot podatku. Co z oprocentowaniem nadpłaty?
Witam, jak ktoś miał egzekucję z wynagrodzenia to bez danych z US nie dojdzie czy kwota jest[...]
2014-06-02 16:17
gdptax:
Zwrot podatku. Co z oprocentowaniem nadpłaty?
Nie do końca wierzę organom. Dlatego radziłbym sprawdzić to we własnym zakresie, licząc należne[...]
O mnie
gdptax
Kategorie
Ogólne